Introductie


 

AMC-RF Missie Doel en Aanpak

Stichting ter bevordering van de ontwikkeling van AMC methoden, technieken en educatie

Akte van oprichting :21-02-2002

Introductie

Kapitaal intensief en complex materieel zoals schepen, vliegtuigen, energie centrales, productie machines, etc., beïnvloeden in steeds grotere mate het uiteindelijke bedrijfsresultaat van ondernemingen en daarmee indirect de welvaart en het milieu. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de toenemende mate van mechanisatie en automatisering. Daarnaast is er een trend waarneembaar dat de economische levensduur van complex materieel afneemt door de snelle technologische ontwikkelingen, met name op gebied van automatisering, veiligheid en milieu.

Uit onderzoek  is gebleken dat er reeds vele methoden en technieken voorhanden zijn om kapitaal intensief materieel (capital assets) te managen gedurende de gehele levenscyclus. Tevens is gebleken dat er nog weinig van deze methoden en technieken worden toegepast in de praktijk. Om dit te verbeteren is LCM-systems ontwikkeld. Dit is een geïntegreerde Life Cycle Management (LCM) aanpak waarbij het materieel (de assets) inclusief alle processen, om het te realiseren en te exploiteren, als een totaal systeem wordt benaderd. Om hier concreet invulling aan te geven en verder te ontwikkelen is de stichting Asset Management Control Research Foundation opgericht.

Doelstelling

De Asset Management Control Research Foundation stelt zich tot doel een significante bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van Asset Management Control methoden, technieken, applicaties en trainingen en daarmee de kosteneffectiviteit van materieel te verbeteren. Het ideële doel is hiermee een bijdrage te leveren aan de welvaart en bescherming van het milieu. Bij de verwezenlijking van deze doelstelling wordt gestreefd naar objectiviteit en onafhankelijkheid. 

Werkwijze 

Om de doelstelling te realiseren zal de stichting zich richten op het realiseren van samenwerkingsverbanden tussen overheid, kennisinstituten en bedrijfsleven. Dit kan zijn in de vorm van partnership of op projectmatige basis. In dit kader kunnen de volgende activiteiten ontplooid worden:

  • wetenschappelijk onderzoek (initiatie, begeleiding, advies en beoordeling)
  • kennis transfer (seminars, colleges, themadagen, publicaties, etc.)
  • kennis intermediair (relatiebeheer, netwerken, leggen van contacten, etc.)
  • ondersteunen van projecten (haalbaarheidsstudies, AMC implementaties, trainingen, etc.).

Om de doelstelling en het werk van de stichting mogelijk te maken zullen overheid en bedrijfsleven gevraagd worden de stichting financieel te ondersteunen in de vorm van; subsidies, donaties, sponsoring en vergoeding, voor verleende diensten.

 

Voor meer informatie kijk op: www.amcplaza.com.

 

AMC Bilingual Web Solution, Version 1.13 (October 15th, 2008)
AMC Centre